Facade #1 by Jörg FaißtFacade #1 by Jörg Faißt
Facade #1Osaka, Japan 2016