Asakusa by Jörg FaißtAsakusa by Jörg Faißt
AsakusaTokyo, Japan 2016